For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Regulamin

REGULAMIN WWW.ULTRALIGHT.COM.PL

1. INFORMACJE PODSTAWOWE „O NAS”
2. KORZYSTANIE Z SERWISU
3. OPŁATY
4. REJESTRACJA
5. UMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ
6. ZAWIERANIE TRANSAKCJi
7. REKLAMACJE
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1. „O NAS”

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników („Użytkownicy”) z serwisu internetowego WWW.ULTRALIGHT.COM.PL („Serwis”).
2. Właścicielem serwisu jest ULTRALIGHT, z siedzibą w Sosnowcu, ul. Mikołajczyka 25a, REGON: 273446282, NIP: 649-143-31-30 („Firma”).
3. Celem serwisu jest ułatwienie Użytkownikom dokonywania transakcji, poprzez umożliwienie im zamieszczania ogłoszeń w serwisie („Ogłoszenia”),

 

2. KORZYSTANIE Z  SERWISU

1. Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.
2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Skorzystanie przez Użytkownika z serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
4. Firma nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników.
5. Użytkownicy, którzy zamieszczają Ogłoszenia lub są zainteresowani zakupem rzeczy będących przedmiotem Ogłoszeń, mają obowiązek podawania swoich prawdziwych danych osobowych.
6. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do:
a. Korzystania z serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania
b. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w serwisie niezamówionej informacji handlowej (spam).
c. Niedostarczania i niezamieszczania w serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa .
d. Korzystania z wszelkich materiałów i treści zamieszczonych w ramach serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie ww. materiałów i treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Firmę.
7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z serwisu.
8. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Firmę o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z serwisu.
9. Firma może uniemożliwić Użytkownikowi pełne lub częściowe korzystanie z serwisu, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub Firma poweźmie uzasadnione podejrzenie dotyczące niewłaściwych działań podejmowanych przez Użytkownika.
a. Przywrócenie pełnej funkcjonalności konta Użytkownika jest możliwe po ustaniu przyczyny.
10. Firma dokłada należytych starań aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie serwisu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy serwisu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od firmy.

3. OPŁATY

1. Użytkownicy korzystają z Serwisu bezpłatnie.
2. Serwis nie pobiera opłat za zamieszczanie Ogłoszeń.
3. Serwis nie pobiera prowizji od transakcji przeprowadzanych między Użytkownikami.

 

4. REJESTRACJA

1. Rejestracja w serwisie wymaga posiadania aktywnego adresu email.
2. Rejestracja jest bezpłatna.
3. Zabronione jest rejestrowanie kont na dane osób postronnych oraz dane fikcyjne.
4. Niezależnie od sposobu rejestracji konto w serwisie www.ultralight.com.pl zostaje uaktywnione dopiero po zatwierdzeniu przez administratora Serwisu.

 

5. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ

1. Zamieszczanie Ogłoszeń przez Użytkownika w serwisie odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Prezentowane na stronach i w aplikacjach mobilnych Serwisu Ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie chęć do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. Dopuszczalne jest zamieszczenie jednego Ogłoszenia dotyczącego pojedynczego przedmiotu. Ta sama rzecz, nie może być przedmiotem dwóch lub więcej Ogłoszeń w tych samych lub w różnych miastach lub w tych samych lub różnych kategoriach.
4. Zamieszczane ogłoszenia widoczne będą w Serwisie po akceptacji przez administratora Serwisu.
5. Użytkownik jest zobowiązany do rzetelnego opisu przedmiotu ogłoszenia. Opis powinien zgadzać się ze stanem faktycznym. W szczególności nie powinien wprowadzać w błąd co do stanu przedmiotu,.
6. Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem i zagwarantowaniem przez Użytkownika, że przysługują mu prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do publikacji wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w stosunku do treści Ogłoszeń zamieszczanych w serwisie, jak również, że treści te nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są niezgodne z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność. W szczególności dotyczy to używania w tytułach i opisach przedmiotu chronionych znaków towarowych, do których używania Użytkownik nie ma zgody właściciela lub nie zachodzą okoliczności pozwalające na posługiwanie się znakiem towarowym przewidziane w art. 155 Ustawy „Prawo własności przemysłowej” (Dz.U.2003.119.1117 z późniejszymi zmianami).
7. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać w serwisie:
a. Ogłoszeń, które zawierałyby treści sprzeczne z prawem lub treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Spółkę byłoby nielegalne.
b. Ogłoszeń, które są przedmiotem praw osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego do przesyłania lub zamieszczania takich Ogłoszeń.
c. Ogłoszeń fikcyjnych (nieprawdziwych).
d. Ogłoszeń bez podanej ceny.
e. Ogłoszeń oznaczonych danymi osobowymi innej osoby fizycznej lub firmy.
f. Ogłoszeń bezpłatnego wydania rzeczy (darowizny).
g. Ogłoszeń o charakterze towarzyskim.
h. Reklam, promocji, w szczególności reklam jakichkolwiek innych serwisów internetowych lub jakichkolwiek linków odsyłających do innych stron internetowych, zwłaszcza innych serwisów aukcyjnych lub ogłoszeniowych.
i. Zdjęć oferowanego przedmiotu opatrzonych:
a. Znakiem graficznym innych serwisów internetowych, a zwłaszcza portali ogłoszeniowych.
j. Obrazów nieprzedstawiających przedmiotu Ogłoszenia. Zwłaszcza treści reklamowych, logotypów firm i serwisów internetowych.
8. Firma zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.
9. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia z serwisu po jego dezaktualizacji lub dokonanej transakcji sprzedaży.
10. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Ogłoszeń, jak również wszelkich innych materiałów oraz informacji zamieszczonych w serwisie przez Użytkowników, w szczególności za ich wiarygodność, prawdziwość, wartość dla innych Użytkowników itp.
11. Firma może bez zgody Użytkownika i bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika usunąć Ogłoszenia i inne treści umieszczane przez Użytkownika w serwisie, jeżeli są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.Firma zastrzega sobie prawo do wykorzystywania aktywnych Ogłoszeń i ich treści dla celów marketingowych i promocyjnych związanych z funkcjonowaniem serwisu.
12. Firma zastrzega sobie prawo do utrzymywania w bazie danych Ogłoszeń, których okres emisji się zakończył, w celu ich archiwizacji.

 

6. ZAWIERANIE TRANSAKCJI

1. Firma rekomenduje bezpośredni odbiór rzeczy przez kupujących i dokonywanie płatności dopiero po uprzednim sprawdzeniu rzeczy, które mają być przedmiotem transakcji.
2. Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa transakcji, Firma rekomenduje osobiste zawieranie transakcji między Użytkownikami, zakładające bezpośredni kontakt sprzedającego z kupującym.
3. Firma nie rekomenduje zawierania transakcji na odległość, a szczególnie dokonywania płatności za jakiekolwiek przedmioty bez możliwości ich wcześniejszego sprawdzenia.
4. Firma w żaden sposób nie pośredniczy w transakcjach między Użytkownikami, ani w jakichkolwiek czynnościach dokonywanych pomiędzy nimi, takich jak np. ustalanie warunków transakcji, płatności, odbiór rzeczy itp., jak również nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
5. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
6. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników korzystających z serwisu, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartych przez Użytkowników transakcji lub wywiązanie się Użytkowników ze swoich zobowiązań.
7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zachowań i działań Użytkowników oraz osób trzecich stanowiących naruszenie przepisów obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu, w tym odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z  serwisu przez Użytkowników, wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
8. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zawarcia transakcji, umów sprzedaży przez Użytkowników wskutek zamieszczenia Ogłoszeń w ramach serwisu, w tym w szczególności za szkody powstałe wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań przez sprzedającego lub kupującego.

 

7. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z użytkowaniem Platformy należy przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@ultralight.com.pl
2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Firma rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
4. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Firmę rozpatrywane.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Top